Fejl og mangler ved boligkøb

Jesper Graff fra Boligadvokat24

I forbindelse med køb eller salg af fast ejendom kan der opstå mange konflikter med modparten. Det kan være der er afgivet forkerte oplysninger i forbindelse med handlen, eller at man efter at have overtaget nøglerne opdager skader/ulovligheder ved ejendommen.

Det lykkedes ikke altid at løse disse konflikter parterne imellem, hvorfor de fleste vælger at kontakte en advokat. Advokaten sætter sig grundigt ind i sagen for først, at se om der er en sag, og herefter kontakter modparten eller dennes advokat, med henblik på at rette krav, afvise eller forlige sagen.

Advokatbistand ved mangelsager

Vores ønske er at køre med gennemsigtige priser, derfor benytter vi som udgangspunkt altid benytter faste lave priser.

Vores bistand i forbindelse med det indledende arbejde i mangelsager omfatter følgende:

Mangelspakken – Indledende bistand i mangelsager

 • Gennemgang og vurdering af sagen, herunder bilag mv.
 • Korrespondance og drøftelser
 • Udfærdigelse af skrivelse/svar til modparten
 • Ansøgning om retshjælpsforsikring/fri proces, såfremt sagen skal for retten.

kr. 7.924,00 inkl. moms.

Retssager om mangler ved fast ejendom

Er det ikke muligt at opnå enighed med modparten, kan det i visse tilfælde ende med, at en af parterne anlægger en retssag.

Vores salær i retssager

Skal sagen for retten afregnes vores salær efter medgået tid, med en timetakst på kr. 2.500,00. Imidlertid har flertallet i dag enten en retshjælpsforsikring eller mulighed for at søge om fri proces, og i de tilfælde vil vores salær blive betalt af forsikringen eller staten jf. nedenstående.

Retshjælpsforsikring

De fleste mennesker har gennem deres indboforsikring en retshjælpsforsikring, som dækker sagsomkostninger i forbindelse med en retssag. Med sagsomkostninger forstås egne sagsomkostninger til advokat, pålagte omkostninger til modpartens advokat, omkostninger til syn og skøn udmeldt af retten, retsafgifter, samt omkostninger til retsmægling, som forudgående godkendes af selskabet.

Salæret til advokaten betales herefter af forsikringsselskabet og beregnes i overensstemmelse med de for sagstypen relevante vejledende takster fastsat af landsretspræsidenterne. Advokaten må ikke opkræve yderligere salær, medmindre der er tale om en småsag eller såfremt salæret overstiger forsikringens dækningsmaksimum.

Ved småsager skal man være opmærksom på, at selvom man har en retshjælpsforsikring, så dækker denne ikke alle udgifter til egen advokat, hvorfor advokater ved småsager er berettiget til at fakturere klienten udover forsikringsdækningen.

Hvert selskab har i deres individuelle police eller i forsikringsvilkårene fastsat et maksimumbeløb – typisk mellem 150.000 og 225.000 kr. Såfremt sagsomkostningerne i sagen overstiger dette beløb, skal disse betales af forsikringstager selv (se dog særlige tilfælde ift. fri proces). Herudover betales en selvrisiko, hvilket typisk lyder på 10% af beløbet – dog minimum 2.500 kr. Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt.

Forsikringen dækker tvister, som er opstået i forsikringstagerens privatliv. Ved en tvist forstås en konkret, aktuel konflikt, som parterne ikke selv har kunnet løse, og som kan behandles af en domstol eller ved voldgift.

Ansøgning om retshjælpsdækning foretages af den valgte advokat, og anmeldelsen skal indeholde parternes påstande og argumenter, sagsfremstilling, parternes korrespondance, aftaledokumenter samt oplysninger om planlagte processkridt.

OBS! Det indledende arbejde forud for ansøgningen er ikke omfattet af forsikringen, hvorfor forsikringstageren vil have en udgift til advokaten for denne del, hvilket typisk omfatter gennemgang af sagens bilag, korrespondance og drøftelser samt udfærdigelse af skrivelser og korrespondance med modparten. Dette gælder dog ikke i sager, hvor modparten har udtaget stævning, og sagen derfor er klar til at blive behandlet ved domstolene.

Fri proces

Fri proces er et udtryk for at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Tiltaget er henvendt til personer med en lav indkomst.

Ved afgørelsen af, om en ansøger opfylder de økonomiske betingelser for fri proces anvendes et indtægtsgrundlag, der består af den personlige indkomst og kapitalindkomsten med tillæg af aktieindkomst. I 2017 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 315.000 kr. Lever ansøgeren i et parforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 400.000 kr. De anførte beløb forhøjes med 55.000 kr. for hvert barn under 18 som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Hvis en person opfylder de økonomiske betingelser, og såfremt sagen ikke er omfattet af retsplejelovens § 327, kan der gives fri proces, hvis ansøgeren skønnes at have en rimelig grund til at føre sagen.

Der kan ikke gives fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen.

Dog er det i særlige tilfælde muligt at søge fri proces til trods for at ansøgeren er dækket gennem anden forsikring. Dette gælder i de tilfælde, hvor der er stor sandsynlighed for, at de samlede sagsomkostninger vil overstige forsikringens maksimumdækning.

Det tager typisk 6 til 8 måneder for civilstyrelsen at behandle en ansøgning om fri proces.

Forløbet under retssagen

Under hele forløbet vil vi orientere dig løbende om seneste nyt i sagen.

En sag indledes altid med udveksling af processkrifter, hvorefter der bliver afholdt et forberedende retsmøde, som typisk foregår over telefonen. På mødet deltager en dommer, samt parternes advokater, og her bliver sagens videre forløb drøftet, herunder om der skal foretages syn og skøn mv.

Der kan undervejs i sagen være udlæg til afholdelse af syn- og skøn, retsafgifter mv., som enten du, dit forsikringsselskab eller staten skal lægge ud for.
Hvis ikke sagen bliver forliget undervejs, går der typisk et års tid, førend parterne mødes i retten til hovedforhandling af sagen.

Når sagen er afgjort afregner vi sagen over for dig, dit forsikringsselskab eller staten.


Gratis & uforpligtende samtale?

Ring 71 99 00 24

Tryg bolighandel


 • Advokatsamfundet

  Vi er medlem af Advokatsamfundet. Du er sikret uafhængig rådgivning. Vi er specialiserede rådgivere inden for bolighandler og er altid opdaterede i forhold til gældende lovgivning.

 • Boligadvokat priser

  Der kan være stor forskel på, hvor meget hjælp du har brug for. Vores udgangspunkt er, at du får en fast lav pris, du nemt kan forholde dig til. Der kommer ingen overraskelser i processen, og vi sørger for at alle deadlines overholdes til punkt og prikke. Ring til os og få en snak om netop dine behov – så får du en fast lav pris.

 • Skøder

  Skal du blot have oprettet og tinglyst et skøde, så klarer vi også dette. Skøde og tinglysning.

 • Landsdækkende Boligadvokat

  Vi er en online virksomhed, så hvis du skal bruge en billig boligadvokat i København, Odense, Aarhus, Roskilde, Hillerød eller andre steder i landet, kan vi hjælpe dig. Hele bolighandlen kan klares over telefon og e-mail i stedet for at mødes fysisk – med den spildtid det indebærer. Vi bruger tiden på at sætte os grundigt ind i din sag og leverer en klar og præcis rådgivning.

Ingen Handel, Intet Salær
Fuld køberpakke : 6.924 kr.

71 99 00 24

Gratis & Uforpligtende
Samtale?

Vi er lukket nu, men indtast dit navn og tlfnr,
så ringer vi til dig!

 
Fuld køberpakke 6.924,-Ring 71 99 00 24
+